State enterprise Derzhavnyi center prykladnykh informatsiinykh tekhnologii Ministerstva osvity ta nauky Ukrainy

prosp. Goloseevskij (40-letiya Oktyabrya), 96, Ukraine, | Directions
Description

State enterprise Derzhavnyi center prykladnykh informatsiinykh tekhnologii Ministerstva osvity ta nauky Ukrainy